huyenthoai.me
Phận sự làm trai
Nguyễn Công Trứ Vũ trụ chức phận nội Ðấng trượng phu một túi kinh luân. Thượng vị đức, hạ vị dân, Sắp hai chữ “quân, thân” mà gánh vác, Có trung hiếu nên đứng trong trời đất Không công …