huyenthoai.me
Anh hùng Tiêu Sơn – Hồi 17
HỒI THỨ MƯỜI BẨY Vạn-hoa sơn trang Ngô Tích rất quan tâm đến sức khỏe của Bảo-Hòa. Y chạy lên miệng hầm gọi Đàm An-Hòa: — Đàm hiệu úy. Gần đây có ông thầy châm cứu nào giỏi không? — Có thì có đấy, …