huyenthoai.me
Anh hùng Bắc cương – Hồi 77
HỒI THỨ BẨY MƯƠI BẨY Kỳ nhân dị sĩ Nàng tự giảng: _ Hai câu có nghiã từ Ân tới Chu cai tri Trung-nguyên, vàng ngọc súc tích. Hai câu này không có gì lạ. Nàng đọc xuống hai câu dưới: Trung-nguyên th…