huyenthoai.me
Anh hùng Bắc cương – Hồi 81
HỒI THỨ TÁM MƯƠI MỐT Viên giác đốn giáo. Bọn Nhật-hồ nghe Triệu Thành nói, đều bật lên tiếng ồ. Đại-Bằng hỏi Thiếu-Mai: _ Phải chăng cô nương là con gái Hồng-Sơn đại phu? _ Qủa đúng như thế. Trung …