huyenthoai.me
Nam Quốc Sơn Hà – Hồi 49
HỒI THỨ BỐN MƯƠI CHÍN. Đã đem xương máu đền non nước, Còn mãi tinh thần với gió trăng. Tại chân núi Nham-biền, nước Đại-Việt. Ngày 21 tháng giêng, niên hiệu Anh-vũ Chiêu-thắng thứ nhì đời vua Nhân-…