huyenthoai.me
Anh hùng Đông A – Dựng cờ bình Mông – Hồi 44
HỒI THỨ BỐN MƯƠI BỐN Di chúc Nguyên-phong Niên hiệu Nguyên-phong nguyên niên đời vua Thái-tông nhà Trần (DL.1251, Tân Hợi), bên Trung-quốc, phương Nam nhằm niên hiệu Thuần-hựu thứ 11 nhà Tống. Phươ…