humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان رجائی شهر کرج
مقدمه زندان رجایی شهر کرج ، یكی از زندانهای متراكم و پر جمعیت ایران است كه اكثرا زندانیان عادی با جرائم اجتماعی در آن محبوس هستند. ضیایی یک بار در جمع زندانیان سیاسی خود را فردی معرفی کرد که بیش از…