humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان مرکزی زاهدان
مقدمه زندان مرکزی زاهدان در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران قراردارد. رئیس زندان محمد حسین خسروی و مدیر داخلی زندان محسن خواجه می‌باشند. از این زندان به عنوان شکنجه‌گاه …