humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان مرکزی ارومیه
تراکم جمعیت زندانیان در بندهای مختلف زندان ارومیه به قدری بالاست که زندانیان محبوس در این زندان به ستوه آمده اند. ماموران زندان در بندهای مختلف از جمله بند ۱، ۲، ۳، ۴ و ۱۵ این زندان بیش از ظرفیت مو…