humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان خورین ورامین
زندانیان مجبورند برای تهیه آب از فروشگاه زندان آب مدنی را با قیمت بالا تهیه و حتی برای شستشو و استفاده از سرویس های بهداشتی از همین آب گران قیمت استفاده کنند. اعتراض زندانیان به مسئولین زندان تاکنو…