humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان مرکزی کرج
براساس اطلاعاتی که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گفته : زندان مرکزی کرج در واقعا فاز ۵ زندان قزلحصار است که در سال ۱۳۸۲ با هدف نگهداری سارقان بازداشتی و محکومیت یافته استان تهران در یک مرکز بنا …