humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان تهران بزرگ
برساس اطلاعات دریافتی از سوی منابع مطلع وضعیت زندان تهران بزرگ واژه ای بالاتر از اسفناک را میتوان متصور بود مسئولان زندان تهران بزرگ (زندان فشافویه) از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب آب را به روی زندانیان می‌…