humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان قرچک ورامین
مقدمه زندان شهر ری یا قرچک ورامین که ویژه زندانیان زن با جرائم عمومی است در بیابان‌های شرق تهران قرار گرفته است. این محل در ابتدا مرغداری و سپس مرکز ترک اعتیاد مردان بوده، سپس به زندان زنان تغییر …