humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان امیرآباد گرگان
زندانیان در قرنطینه زندان امیرآباد گرگان در شرایط نگران کننده ای محبوس هستند. وضعیت بد بهداشتی، استفاده از آب چاه و تغذیه نامناسب زندانیان باعث شده بسیاری از آنان دچار بیماری های گوارشی و کلیوی شون…