humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | زندان مرکزی مشهد
زندان مرکزی مشهد یا زندان وکیل‌آباد زندان مرکزی شهر مشهد که ابتدا در خارج شهر ساخته شد اما با پیشروی شهر اکنون در داخل شهر قرار گرفته‌است. این زندان از چند بند تشکیل شده: بند ۱ یا جوانان که مشاوره …