humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | احضار شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی به دادگاه انقلاب اردبیل
شیراحمد شیرانی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان مرکزی اردبیل در حالی که نهمین سال از دوره محکومیت حبس ۲۲ ساله خود را در این زندان توام با تبعید سپری میکند از بابت پرونده مفتوحه ای که در دو بخش بر…