humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | آزادی دو تن از شهروندان ساکن اهواز از زندان شیبان با قرار وثیقه
روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ دو تن از شهروندان ساکن حمیدیه اهواز بنامهای: عادل عفراوی و هادی مروانی با قرار وثیقه از زندان شیبان در این شهر با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. به گزارش حق…