humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | صحبتهای “برزان محمدی” زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ
برزان محمدی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۱۱ زندان فشافویه « تهران بزرگ» که از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری و تقاضای انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است در س…