humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | پیکر علیرضا شیرمحمدعلی, زندانی سیاسی به قتل رسیده دفن شد / فیلم / عکس
پیکرعلیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که دو روز پیش از سوی ۲ نفر از زندانیان جرائم قتل عمد و مواد مخدر با چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس پارگی شاهرگ و روده به قتل رسید روز جا…