humanrightsinir.org
حقوق بشر در ایران | صحبتهای “علیرضا شیرمحمدعلی” زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ
علیرضا شیرمحمدعلی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۱۱ زندان فشافویه « تهران بزرگ» که از تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری و تقاضای انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا ز…