hops.org.mk
Што е дрога?
Навистина е деликатно да се дефинира што е тоа дрога. Интересно е тоа што секој човек има свое сфаќање за овој поим, а врз основа на тоа и го гради својот однос кон дрогите и кон луѓето кои употребуваат дроги. Од фармаколошка перспектива, под дрога се подразбира хемиска состојка која може да предизвика промена наRead More