hops.org.mk
Пристапот заснован на права на човекот за намалување на епидемијата од предозирање мора да вклучува декриминализација - ХОПС
Во блогот “Опиоидна епидемија во Америка: пристап базиран на права“, Јулија Соренсен тврди дека САД мора да има “ресурси за веќе докажаните интервенции и највисок достапен стандард на грижа” како би ја намалиле кризата од предозирање која што убива десетици илјади Американци секоја година. Додека повеќето луѓе се согласуваат со повикот на Соренсен за располагањетоRead More