hops.org.mk
Објавен конкурсот за дизајн за еко играчка
Новинари за човекови права – НЧП ги поканува сите заинтересирани граѓани да учествуваат на Конкурсот за дизајн на првата еколошки безбедна играчка, организиран од НЧП, а во рамките напроектот Хемиски безбедни по здравјето играчки во Република Македонија, поддржан од ГЕФ ПМГ . Проектот Хемиски безбедни по здравјето играчки во Република Македонија се спроведува во период од септември 2018Read More