hops.org.mk
"Можности за финансирање на програмите за зависности кои ги спроведуваат граѓанските организации од акцизите за етил алкохол, за пиво и за цигари"
Од 1996 година до денес, во Република Македонија се развиени и функционираат 16 програми за намалување на штети од употреба на дроги од кои три функционираат на територијата на градот Скопје и по една програма во други 13 градови. Функционирањето на овие програми треба да придонесе кон намалување на здравствените, социјалните и економските последици одRead More