hops.org.mk
ХОПС дел од „Новите парадигми на инклузивното општество“
На 26 ти септември од 19 и 30 во Галерија КО РА, и ние ќе учествуваме со дело наречено „Пластика“. Пластика претставува визуелена тродимензионална дискусија создадена од реупотребени пластични предмети кои ги претставуваат предизвиците на денешниот општествен живот. За основен медиум се користи пластична амбалажа која е реупотребена, реобликувана и дополнета со различни реупотребени предметиRead More