hops.org.mk
Ажуриран извештај за смртни случаеви поврзани со употреба на дрога во Европа
ЕМЦДДА го објави своето последно ажурирање на извештајот за смртни случаеви и смртност поврзани со употребата на дрога во Европа. Информациите дадени во извештајот се добиени преку Експертската мрежа ЕМЦДДА за документирање на смртните случаеви поврзани со употребата на дрога. Ова последно ажурирање ги потенцира важните предизвици на јавното здравство со кои се соочуваат европскитеRead More