homeschoolnetwork.org
Tutorial 1 : การใช้งานระบบเบื้องต้นและเริ่มสร้างเครือข่ายบ้านเรียน
ฐานข้อมูลสมาชิกบ้านเรียนอย่างเป็นระบบ ส่วนนี้จะช่วยให้ชาวโฮมสคูลได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีคนทำโฮมสคูลกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่แสดงตัว เหมือนเหล่ากลายพันธุ์ X-Men
OctoberCMS