holydharma.net
大力王尊者威力無窮 拍賣價又震驚世界藝壇
H.H. 第三世多杰羌佛 關於“ 第三世多杰羌佛 ”佛號的說明 二零零八年四月三日,由全球佛教出…