holydharma.net
迎請多杰羌佛第三世寶書大會 芳香甘露凌空降下觀眾稱奇
H.H. 第三世多杰羌佛 佛菩薩以甘露和連珠炮雷恭迎多杰羌佛第三世寶書實況 (上) 佛菩薩以甘露…