holotropicherbs.com
Reishi tincture 50 ml - Ganoderma lucidum
Reishi tincture 50 ml - Ganoderma lucidum are polypore bracket fungi indigenous to Asian countries.