hoko.yataiki.net
書作:草書:半紙:201807
日常における書 文字造形:行書 サイズ:半紙 *