hoko.yataiki.net
書作:草書:半紙:201804
日常における書 文字造形:草書 サイズ:半紙 内容:十七帖