hojanepes.wordpress.com
روابط نزدیک ترکمن – افغان در قرن هیجدهم
عداز مرگ نادرشاه، در افغانستان از سوی احمدخان از طایفه آبدال و از تیره سدوزایی با بنیانگذاری وی دولت مستقلی تشکیل می شود. وی از دوره جوانی در گارد سواره نظام نادر شاه خدمت می کرده است. وی توانسته ا…