hoidoanhnhan.vn
Vietnam Airlines cấm vận chuyển pin Lithium và thiết bị dùng pin Lithium ảnh hưởng tới an toàn bay - Hội Doanh Nhân
Vietnam Airlines cấm vận chuyển lên tàu bay dưới mọi hình thức các loại pin Lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất cũng như các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium bị hư hỏng.