hoctaphay.com
Bài Tập 49: Trang 46 SGK Đại Số Lớp 7 - Tập 2 - Bài 8 - Chương IV
Giải bài tập 49 trang 46 sgk đại số lớp 7 tập 2 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến chương IV. Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau.