hoctaphay.com
Bài Tập 24: Trang 38 SGK Đại Số Lớp 7 - Tập 2 - Bài 5 - Chương IV
Giải bài tập 24 trang 38 sgk đại số lớp 7 tập 2 bài 5 đa thức chương IV. Ở Đà Lạt, giá táo là x(đ/kg) và giá nho là y(đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua.