hoctaphay.com
Bài Tập 22: Trang 76 SGK Hình Học Lớp 9 - Tập 2 - Bài 3 - Chương III
Cách làm bài tập 22 trang 76 sgk hình học lớp 9 tập 2 bài 3 góc nội tiếp chương III. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). Vẽ tiếp tuyến của (O) tại A.