hocgiai.com
Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Cùng bài học: Gợi ý bài tập SGK Bài 31 Địa lý 8 Tóm tắt lý thuyết 1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm (Lược đồ khí hậu Việt Nam) Nhiệt độ trung bình năm cao > 21oC. Bình quân 1m2 nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng. Số giờ nắng đạt …