hocggsheet.com
Vòng Lặp For - Khi nào nên dùng và không nên dùng - Học Google Sheets
Trong bài này mình sẽ nói về vòng lặp For trong App Script. Vòng lặp For là gì? Ví dụ về cách sử dụng. Khi nào thì nên dùng và không nên dùng nó?