hocggsheet.com
Tạo xác thực dữ liệu phụ thuộc Google Sheet bằng Apps Script
Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu như sau: Tạo xác thực dữ liệu cho một ô phụ thuộc vào giá trị của một ô khác