hocggsheet.com
Hẹn Giờ Gửi Email Bằng Apps Script || Học Google Sheets
Bài viết hướng dẫn cách hẹn giờ gửi email bằng Apps Script và Installable trigger. Hẹn giờ sau một khoảng thời gian hoặc vào thời gian cụ thể