hocggsheet.com
Form nhập liệu đơn giản - Quản lí database - App Script Sheet
Form nhập liệu đơn giản gồm các chức năng: Kiểm tra bắt buộc nhập, Lưu data mới trong database, Lấy database ra sửa rồi lưu cũ hoặc lưu mới