hocggsheet.com
Gửi Email Xác Nhận Điền Form (Email Confirmation) || Google Apps Script
Hướng dẫn tạo email xác nhận điền form khi có người gửi câu trả lời (email confirmation). Hướng dẫn có 2 phần: dùng code (Apps Script) và không dùng code.