hocggsheet.com
Ghi công thức Google Sheet vào ô bằng App Script - Học App Script Sheet
Trong bài này hocggshet.com sẽ chia sẻ về cách ghi những công thức excel hay google sheet vào một ô bằng app script thông qua hàm setFormula