hocggsheet.com
Bài 10: Đọc Ghi Mảng (Array) App Script - Học Google Sheets
Đọc ghi mảng từ App Script ra Google Sheet khác với ghi dải ô ra dải ô trong Google Sheet vì tùy vào kích thước hàng cột mà ta sử dụng các mảng tương ứng