hocggsheet.com
Copy và Di Chuyển Dải Ô Từ Sheet Này Sang Sheet Khác - App Script
Bài này mình sẽ chia sẻ cách Copy và Di chuyển dải ô từ sheet này sang sheet khác. Đồng thời hướng dẫn cách xóa cột, dòng trong một sheet bằng App Script.