hoangkhuong.wordpress.com
Khi khách hàng không chỉ là khách hàng
Gặp anh Vài năm trước tôi có dịp làm việc với anh trong một dự án phân tích Moldex3D. Model dùng để phân tích chứa gần 100 phần tử Round. Để tăng tốc phân tích, yêu cầu cơ bản là phải xóa toàn bộ n…