hoangkhuong.wordpress.com
Nhận thức của tôi về bản quyền
Giai đoạn trước 2003 Năm 2002 tôi mua cái máy tính đầu tiên và khi đó chưa hề có 1 khái niệm gì về bản quyền phần mềm. Máy tính mua về có sẵn Win XP và khi tôi cài thêm AutoCAD 2000, thì thấy trên …