hoanghannom.com
Nina L. Khrushcheva phỏng vấn Svetlana Alexievich
Nguồn: Nina L. Khrushcheva and Svetlana Alexievich, “The Story in History,” Project Syndicate (Jan 10, 2020). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Năm 2015, nhà sử học truyền khẩu Svetlana Alexievich được t…