hoanghannom.com
“Sestina” – Nguyễn Huy Hoàng
Bài thơ này không có gì để nói. Để nói bài thơ có gì để nói, bài này có gì nói không? Không, để nói rằng có bài thơ này không có gì. Gì? Không? Bài này, để nói bài thơ này có— có gì?— bài thơ này k…